Gratis stofzuigerActie

Gratis stofzuiger bij aankoop van een selectie wasmachines

Wat moet je doen?

Koop een geselecteerde Miele wasmachinetussen 1 oktober en 28 november 2019.

Vul het online-registratieformulier in voor 31 december 2019.

Hou hiervoor het serienummer van je toestel bij de hand en de factuur om op te laden. 

Binnen de 8 weken na ontvangst van het volledige dossier (online registratie + kopie factuur) ontvang je van ons je gratis stofzuiger.

Deelname aan de actie kan alleen via het online registratieformulier. Dit kan NIET via het aanmelden of registreren bij MyMiele of op de e-shop van Miele.

*Deelnemende toestellen: WDB 005 WCS, WDB 035 WCS, WDB 020 WCS, WDD 025 WCS, WDD 035 WCS, WDD 035 WPS en WEB 035 WPS

Hier is het overzicht van de deelnemende toestellen

Registreer hier je toestel 

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN:

Gratis stofzuiger (Miele C1 Classic Jubilee Ecoline White) t.w.v. € 159 bij aankoop van een geselecteerde wasmachine

Artikel 1 – Organisatie 


Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “Gratis stofzuiger (Miele C1 Classic Jubilee Ecoline White)  t.w.v. € 159 bij aankoop van een geselecteerde wasmachine” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 01 oktober 2019 tot en met 28 november 2019 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans). De actie is enkel geldig op de onderstaande toestellen: 

 

WDB 005 WCS

7KG / 1400

WDB 035 WCS

7KG / 1400

WDB 020 WCS

7KG / 1400

WEB 035 WPS

7KG / 1400

WDD 025 WCS

8KG / 1400

WDD 035 WCS

8KG / 1400

WDD 035 WPS

8KG / 1400

 

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 31 december 2019 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een emailadres en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs*. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Er kan maximaal één voucher aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties.

*Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
 

Artikel 3 – Leveringsproces

Miele neemt de verantwoordelijkheid de stofzuiger bij de eindconsument te bezorgen. Hiermee benadrukt ze dat de eindconsument de gratis stofzuiger niet bij de Miele handelaars kan verhalen. Na het correct invullen van het registratieformulier zal de aanvraag behandeld worden binnen een termijn van ongeveer vier. Na interne controle en vrijgave zal de stofzuiger thuis opgestuurd worden via een postorderbedrijf. Zij zullen de klant per email bevestigen wanneer de stofzuiger geleverd wordt. De klant kan de levering steeds live volgen via de ‘track&trace’.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar info@miele.be (met ‘Gratis stofzuiger’ als onderwerp) of bellen naar 02/451.16.16 tot 31 december 2019. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

Artikel 5 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de aanvraag verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres info@miele.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

FR NL